Zgodnie z polskim prawem budowlanym każdy właściciel lub zarządca domu jednorodzinnego powinien raz na 5 lat dokonać obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej w domu. Jest to ważne nie tylko ze względu na możliwość wczesnego wykrycia i usunięcia potencjalnych usterek instalacji, ale przede wszystkim z uwagi na ewentualność wystąpienia zagrożenia pożarowego oraz ryzyko porażenia prądem.

Zakres przeglądów

Ustawa o prawie budowlanym z 2017 roku wymaga, aby każda instalacja elektryczna przed jej oddaniem do użytku została poddana wnikliwej kontroli. Dodatkowo właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej nie rzadziej niż raz na 5 lat. Wymogi takie stawia artykuł 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku  (Dz. U. nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z późniejszymi zmianami) zarządzający sprawdzenie stanu technicznego oraz przydatności budynku do użytkowania. Co istotne, jeżeli dojdzie do nagłych zdarzeń, np. powodzi, silnych wiatrów czy wyładowań atmosferycznych, po wystąpieniu których doszło do uszkodzenia budynku lub istnieje realne ryzyko, że został on uszkodzony, stosowne kontrole instalacji powinny być wykonane natychmiast.

Przegląd instalacji elektrycznej powinien obejmować oględziny widocznych części przewodów elektrycznych, pomiary sprawdzające sprawność instalacji, próby eksploatacyjne oraz sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwpożarowej. W ramach takiego przeglądu powinniśmy przeprowadzić oględziny połączeń instalacji elektrycznej pod kątem ich sprawności, zabezpieczeń przed porażeniami, a także uziemień instalacji i odporności izolacji przewodów.

Kto jest odpowiedzialny za prawidłowy stan instalacji elektrycznej?

Za stan przewodów elektrycznych znajdujących się w budynku odpowiedzialny jest właściciel lub zarządca budynku. Na użytkowniku budynku lub lokalu użytkowego ciąży obowiązek odpowiedniego przygotowania oraz zabezpieczenia instalacji elektrycznej w zakresie gniazd wtyczkowych i łączników instalacyjnych, a także prawidłowego eksploatowania urządzeń elektrycznych wykluczającego zagrożenie zwarcia instalacji lub innych usterek. Z kolei dostawca energii elektrycznej, oprócz podłączenia energii do budynku, musi zapewnić wymagany stan techniczny instalacji elektrycznej w zakresie założenia liczników oraz złączy.

Kto dokonuje przeglądu instalacji elektrycznej?

Prawo kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych przysługuje wyłącznie osobom posiadającym kwalifikacje wymagane do wykonywania nadzoru nad użytkowaniem instalacji elektrycznej, urządzeń oraz sieci energetycznych. Osoba dokonująca oględzin i pomiarów musi posiadać uprawnienia typu D, a jej kwalifikacje powinny być weryfikowane co 5 lat.

Kontrola instalacji elektrycznej ma za zadanie ustalić, czy urządzenia elektryczne są zainstalowane prawidłowo i czy żadne części instalacji nie stwarzają zagrożenia dla użytkowników budynku. Oględzinom poddawane są zatem części zewnętrznych przewodów elektrycznych i izolatorów, mocowania i rozmieszczenie gniazdek elektrycznych, elementy osprzętu elektrycznego, a także osłony przed mechanicznym uszkodzeniem przewodów. Specjalista powinien też ocenić stan przyłącza dławików w miejscu wprowadzenia przewodów do skrzynki przyłączeniowej. Co istotne, weryfikacji technicznej muszą być także poddane urządzenia zabezpieczające przed awarią lub zagrożeniem pożarowym. Wyniki kontroli oraz daty ich przeprowadzenia muszą być odnotowywane w książce obiektu budowlanego oraz przechowywane przez cały okres użytkowania instalacji elektrycznej.

Co może nas zaniepokoić i na co powinniśmy zwrócić uwagę?

Obowiązkowa kontrola stanu instalacji elektrycznej powinna być przeprowadzona co najmniej raz na 5 lat, ale naszą uwagę powinno przykuć każde niepokojące zjawisko. Szczególnie nie powinniśmy bagatelizować osmolonych wnętrz tablicy rozdzielczej, przegrzewających się porcelanowych  osłonek korków zabezpieczających instalację, a także iskrzeń, swądu i okopceń pojawiających się w okolicach złączy elektrycznych. Każde tego typu zjawisko wymaga dodatkowej kontroli instalacji.

Źródło: MPEXPERTBUD – ekspertyzy budowlane, ekspertyzy techniczne