Prowadzenie działalności transportowej lub spedycyjnej wiąże się z różnymi ryzykami. Przed ewentualnymi stratami, które z nich wynikają, zabezpieczyć może ubezpieczenie OC przewoźnika i ubezpieczenie OC spedytora. Czy są one obowiązkowe? Dlaczego przy wyborze firmy transportowej lub spedycyjnej warto zwrócić uwagę na aspekt posiadania stosownej polisy?

OCP – co powinno zawierać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika? Dlaczego jest ważne?

 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika chroni podmiot przed odpowiedzialnością materialną ponoszoną w związku z nieprawidłowym wywiązaniem się z umowy przewozowej lub wystąpieniem zdarzenia losowego, w wyniku którego doszło do uszkodzenia lub utraty transportowanego ładunku. Dzięki polisie OCP to ubezpieczyciel, a nie przedsiębiorstwo wypłaca klientowi odszkodowanie za poniesione straty.

W swojej podstawowej wersji ubezpieczenie obejmuje:

  • szkody rzeczowe, takie jak utrata, ubytek i uszkodzenie przesyłki towarowej,
  • szkody finansowe związane z opóźnieniem w dostawie.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby rozszerzyć zakres OC przewoźnika, np. o szkody powstałe na skutek np. kradzieży lub rozboju. Ważny jest również zasięg terytorialny polisy. Ubezpieczenie w ruchu krajowym nie będzie obowiązywać podczas transportu międzynarodowego.

Chociaż polisa OC przewoźnika jest dobrowolna, prowadzenie bez niej działalności przewozowej jest w praktyce niemożliwe. Jej posiadanie stanowi bowiem jeden z najważniejszych czynników, na który klienci szukający firmy świadczącej usługi transportowe zwracają uwagę w pierwszej kolejności. Dzięki niej mogą bowiem liczyć na to, że w razie utraty lub uszkodzenia ładunku otrzymają odszkodowanie za poniesione straty.

OCS – co powinno zawierać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora? Dlaczego jest ważne?

 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora zabezpiecza podmiot przed szkodami rzeczowymi i finansowymi, do których mogłoby dojść w związku z nieprawidłowym wywiązaniem się z umowy lub wystąpieniem zdarzenia losowego na trasie transportu. Polisą mogą być objęte wszystkie czynności, które firma spedycyjna realizuje w związku z prowadzoną działalnością, takie jak zawieranie umów, załadunek, przeładunek i wyładunek towarów, przygotowywanie dokumentów przewozowych czy też pakowanie i znakowanie przesyłek.

W zależności od zakresu ubezpieczenie OCS może pokrywać szkody, do których doprowadziło/ła:

  • rażące niedbalstwo,
  • naruszenie przepisów ruchu drogowego przez kierowców,
  • umyślna wina podwykonawców,
  • wydanie towaru osobie nieuprawnionej,
  • utrata lub uszkodzenie dokumentów transportowych,
  • uszkodzenie lub utrata kontenerów albo platform,
  • kradzież z włamaniem.

Dodatkowo ubezpieczeniem OC spedytora mogą zostać objęte czynności związane z usuwaniem pozostałości po szkodzie, takie jak sprzątanie miejsca zdarzenia czy też utylizacja uszkodzonych towarów. W swojej najszerszej formie polisa obejmuje również zwrot kosztów obrony prawnej i kosztów sądowych, na wypadek gdyby ktoś chciał dochodzić swoich roszczeń przed sądem.

Chociaż ubezpieczenie OC spedytora nie jest obowiązkowe, współcześnie trudno wyobrazić sobie firmę spedycyjną funkcjonującą bez niego. Polisa OCS to jeden z podstawowych czynników, na które potencjalni klienci zwracają uwagę przy wyborze usług spedycyjnych. Dzięki niej mają oni bowiem gwarancję, że w razie niedopełnienia warunków umowy lub wystąpienia zdarzenia losowego będą mogli liczyć na rekompensatę za powstałe szkody.

Zarówno OCP, jak i OCS to produkty ubezpieczeniowe, które chronią  interesy nie tylko firm świadczących usługi transportowe lub spedycyjne, ale również ich klientów. Stanowią swego rodzaju potwierdzenie, że podmiotowi zależy na dobru zleceniodawców. Fakt posiadania ubezpieczenia to jednak nie wszystko. Liczy się również jego zakres. Warto go sprawdzić, zanim zdecydujesz się powierzyć organizację transportu danej firmie.